Phát trển thương hiệu cá nhân, thông điệp, và nội dung cần những nỗ lực đã qua kiểm nghiệm và tối ưu hóa. Thông qua việc phân tích hành vi và kiểm tra trên từng nhóm đối tượng, CA3 sẽ hỗ trợ bạn điều chỉnh các khía cạnh thương hiệu cá nhân của chính bạn bao gồm:
 
  • Nội dung phù hợp với bạn nhất?
  • Thông điệp truyền tải tốt nhất ra công chúng?
  • Công chúng quan tâm đến kênh truyền thông nào khác?
  • Nhằm giúp bạn đạt đến những kênh truyền thông hiệu quả nhất.